2011

  1. Өмнөговь аймаг “Цогт Цэций” суманд байрлах “Энержи ресурс” ХХК-ийн нүүрсний уурхайн ажилчдын халуун усны барилга угсралтын ажлыг хийж гүйцэтгэсэн. 2011 он
  2. Өмнөговь аймаг “Цогт Цэций” суманд байрлах “Энержи ресурс” ХХК-ийн нүүрсний уурхайн дотоодын гаалийн оффисын барилгыг иж бүрнээр нь хийж гүйцэтгэсэн. 2011 он
  3. Өмнөговь аймаг “Цогт Цэций” суманд байрлах “Энержи ресурс” ХХК-ийн нүүрсний уурхайн усан хангамжийн системийн цэвэр усны 500м3-ын нөөцийн савны барилга угсралтын ажил. 2011 он
  4. Булган аймгийн “Нийгмийн даатгалын хэлтэс”-ийн оффисийн барилгын их засварын ажлыг хийж гүйцэтгэсэн. 2011 он
  5. Улаанбаатар хот “СОС MЕДИКА” олон улсын эмнэлэгийн Монгол улс дахь салбарын их засварын ажил. 2011 он
JoomShaper