Хэрэгжүүлсэн төслүүд

"Энержи Ресурс" ХК-ын гаалийн барилга

2011
Өмнөговь аймаг “Цогт Цэций” суманд байрлах “Энержи ресурс” ХХК-ийн нүүрсний уурхайн дотоодын гаалийн оффисын барилгыг иж бүрнээр нь хийж гүйцэтгэсэн. Өмнөговь аймаг “Цогт Цэций” суманд байрлах “Энержи ресурс” ХХК-ийн нүүрсний уурхайн усан хангамжийн системийн цэвэр усны 500м3-ын нөөцийн савны барилга угсралтын ажил.