Хэрэгжүүлсэн төслүүд

“СОС MЕДИКА” эмнэлэг

2011
Улаанбаатар хот “СОС MЕДИКА” олон улсын эмнэлэгийн Монгол улс дахь салбарын их засварын ажил.