Хэрэгжүүлсэн төслүүд

Голомт хотхон G блок

2005
Улаанбаатар хот Сүхбаатар дүүрэгт байрлах худалдаа үйлчилгээтэй орон сууцны “Голомт хотхон”-ны “G” блокын дотор засал чимэглэлийн ажлыг хийж гүйцэтгэсэн. Улаанбаатар хот Сүхбаатар дүүрэгт байрлах худалдаа үйлчилгээтэй орон сууцны “Голомт хотхон”-ны Р1, 2, 3, 4-р блокын сан техникийн угсралтын ажил, гал эсэргүүцэх системийн угсралтын ажлыг иж бүрнээр нь хийж гүйцэтгэсэн. 2005-2006 он